Sponzor výstavy  

          

 

 

          

   

 


 

PROGRAM
Piatok:
15:00  - príchod
16:00 - prednáška fyzio, príprava psa na tréning obrán( vyhnutie sa zraneniam)
17:00  - nácvik Socializacnej časti ZTP a Slovenskej Bonitacie(skupinka, kolík, meranie, atď)
19:00 - grilovačka a voľná zábava
Sobota:
10:00 - obrany s Matom Stefekom
A výcvik s Jankom Argalasom( na obrany sa spraví zoznam a podľa toho sa bude kusat tak isto aj na poslušnosť)
V sobotu sa bude variť guláš.
Nedeľa
rano: bude tréning poslušnosti
‼️Cena za celý víkend je 50 EUR za psa ‼️‼️
 
Prihlásiť sa môžete na uvedený mail: valledirose@gmail.com 
 

Dôležité informácie pre ukrajinských chovateľov

 

V súvislosti s ozbrojeným konfliktom na Ukrajine veľa ukrajinských
chovateľov a majiteľov psov opustilo Ukrajinu s ich psami a s novonarodenými
šteňatami, resp. s gravidnými sukami, ktoré sa môžu okotiť v inej krajine.

Ukrajinský kynologický zväz (UKU) navrhol FCI riešenie tejto situácie a
prezídium FCI akceptovalo tento návrh na svojom zasadnutí 16.3.2022.

Je to nasledovný postup:  

A) v prípade že sa suka okotí v členskej krajine FCI (inej ako Ukrajina),
exportné preukazy na šteňatá vystaví UKU (Ukrajinský kynologický zväz) podľa
nasledovného postupu:  

            1) Miestne príslušný veterinárny lekár označí šteňatá mikročípmi
v súlade s platnými veterinárnymi predpismi, vykoná vakcináciu v súlade s
vekom šteniat, odkontroluje zdravotný stav, vrátane kontroly prítomnosti
semenníkov v miešku, zhryzu resp. iných anatomických anomálii (ako je
zalomený chvost atď ) a vystaví príslušný certifikát.

            2) Chovateľ (resp. osoba ktorá má v opatere suku a šteňatá)
zašle certifikát ako aj iné relevantné dokumenty požadované UKU (informácie
o otcovi, matke atď.) online UKU: hotline@uku.com.ua

            3) Kynológ UKU prostredníctvom videospojenia skontroluje
mikročipy a telesnú stavbu šteniat a vydá dokumenty pre šteňatá v (preukazy
šteniat) v digitálnej forme.

Záverečný krok: elektronické preukazy šteniat budú zaslané v elektronickej
forme emailom chovateľovi (osobe starajúcej sa o šteňatá a suku). Neskoršie
budú elektronické preukazy šteniat zamenené za exportné preukazy novým
majiteľom šteniat.

B) Platba za vydané exportné preukazy  pre ukrajinských psov (už predaných
alebo ktorí budú predaní) bude realizovaná nasledovne:

            - Noví majitelia psov zašlú na UKU ( hotline@uku.com.ua )
emailom kópiu preukazov šteniat (preukazov o pôvode vydaných na meno
predošlého majiteľa), resp.  elektronických preukazov šteniat s informáciami
o sebe a potvrdenie banky o platbe za preukazy pôvodu.

            Záverečný krok: UKU zašle emailom majiteľovi psa digitálnu kópiu
UKU exportného preukazu o pôvode. Digitálna kópia preukazu o pôvode bude
neskôr, keď začne ukrajinská pošta pracovať nahradená pravým papierovým
dokumentom.  

Preukaz šteňata / exportný Preukaz o pôvode získaný horeuvedeným spôsobom
bude akceptovaný všetkými členskými krajinami FCI a zmluvnými partnermi.

So všetkými  otázkami ohľadne tohto postupu sa obracajte na
hotline@uku.com.ua

01. 04. 2022

  

 

02. - 03. 04. 2022

05. - 08. 05. 2022

10. - 12. 06. 2022

 

07. - 10. 07. 2022

 

2. a 3/4. 09. 2022

MEDZINÁRODNÁ VÝSTAVA PSOV BRATISLAVA

Logo

 

28. - 31. 10. 2022

MEDZINÁRODNÁ VÝSTAVA PSOV BRATISLAVA

 

 

Akcie Dobermann klubu Slovenskej republiky
23. 07. 2022   Klubová výstava, Báč
24. 07. 2022   ZTP, Báč
24. 09. 2022   Špeciálna výstava, Báč
24. 09. 2022   Bonitácia, Báč
     
Iné dôležité dátumy
25. 06. 2022   Korung, Nemecko
03. - 04. 09. 2022 IDC Show, Chorvátsko, Velika Gorica
29. - 30. 10. 2022     IDC Weltmeisterschft, Taliansko

Upozornenie:

Členovia klubu pozor - treba zaplatiť členský príspevok na rok 2022 !!!

Členom, ktorí neuhradia platbu do 31. 01. 2022 bude zrušené členstvo v klube.

Príspevky uhraďte výlučne bankovým prevodom priamo na účet:

Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa

IBAN: SK20 0900 0000 0000 1148 1436 BIC GIBASKBX

Pre identifikáciu platby uveďte do správy pre príjemcu : meno člena za ktorého bola úhrada vykonaná - členský príspevok 2022

Členský príspevok pre členov DK SR činí 23,- €

Členský príspevok pre nového člena činí: 30,- € 

Prihlášky spolu s dokladom o úhrade členského príspevku zašlite tajomníčke klubu na adresu:

Alica Freyer, Obchodná 469, 903 38 Rohožník